chistine todd whitman

#MorningMonarchy: November 15, 2018